La Junta Rectora de la Congregació

Malgrat l'autoritat indiscutible dels Prior i Priora, el govern de la Congregació el porta una junta de membres permanents o, al menys, no sotmesos a renovació estatutària periòdica: Secretari, Tresorer i un nombre indeterminat de Vocals. Fins l'any 1986 existia el càrrec de vicetresorer. El nombre de vocals era normalment quatre i l'any 1988 s'incrementà fins a dotze posteriorment s’estabilitzà a deu, amb representació del Maniple de manaies i de la branca femenina de la Congregació, amb quatre membres que cuiden, principalment, de la conservació de la imatge de la Mare de Déu i del grup d' infants que porten els Improperis a la processó.

La Junta actual, seguint els estatuts de la Congregació, està formada per un Secretari que fa funcions de President, un Tresorer i de tres a dotze Vocals. Sobre el Secretari recau el pes de l'organització de la Congregació, i el Tresorer té la procura i custòdia dels cabals i patrimoni de la mateixa.

L'estament d'honor i el cap visible de la Congregació, el formen el Prior i la Priora com hem dit abans, es possible que en els primers temps només hi hagués el Prior, que ho era per un període de dos anys i alternant en el càrrec, un seglar i un eclesiàstic. Aquesta alternança es deuria mantenir fins a principis del segle XIX que és quan probablement apareix la figura de la Priora. Tant el Prior com la Priora eren elegits per un bienni i en el bienni següent ocupaven els càrrecs de Viceprior i Vicepriora. També hem pogut constatar que, almenys en el bienni 1972-73, existia la figura del Prior i Priora suplent que ja en el bienni següent es va suprimir. La concatenació dels càrrecs de Prior i Viceprior, Priora i Vicepriora, assegura una perfecte transmissió de les tradicions i costums que conformen el cerimonial dels càrrecs.

A partir de 1988, els Priors son elegits per un any i així es pot complaure a més persones que demanen ocupar el càrrec, doncs amb l'augment de l'esperança de vida, hi ha molts més congregants en edat avançada.

El Prior és l'encarregat de portar el Guió (o pendó) en els actes públics de la Congregació.

Finalment hi ha la branca jove que la formen els Sagristans, les Sagristanes i les Captadores. Tots son renovables per biennis i concatenats.

Els Sagristans son dos nois solters i en la processó acompanyen als Priors amb una atxa de quatre blens cada un. Fins l'any 1998 eren nomenats per biennis i ara se’n nombren dos de nous cada any.

Les Captadores, dos noies solteres, son una reminiscència de les ordes mendicants, doncs durant el seu bienni, cada quart diumenge de mes passaven per les cases de la vila, a recollir almoines per el culte a la Mare de Déu. En el proper bienni passaven a la categoria de Sagristanes. En el bienni 1980-81, es van suprimir les Captadores; amb el retorn de la democràcia i la llibertat religiosa, les Captadores se sentien ferides per les respostes improcedents d'alguns veïns de la vila. A partir d'aquí només queden les dos Sagristanes que es renoven per biennis; des de l'any 1997, es renoven cada any.